تدارکات بخش مهمی از همه پروژه های EPC می باشد، همکاری نزدیک تیم مهندسی و تدارکات میتواند در تامین بدون مغایرت در زمانبندی معین و در محدوده بودجه پروژه کارفرما موثر باشد.

خدمات  ما برای بخش بازرگانی شامل موارد زیر می باشد :

  • برگزاری تشریفات مناقصه و استعلام خرید
  • ارزیابی و شفاف سازی پیشنهاد ها
  • ارزیابی و نظارت بر عملکرد تامین کنندگان و پیمانکاران
  • پیگیری و پیش بردن پرونده های خرید
  • خدمات ترخیص کالا، لجستیک، حمل و نقل، بیمه، انبار داری کالا
  • خدمات تحویل گرفتن کالا، رسیدگی به صورت وضعیتها و گزارش دهی.
  • تنظیم استراتژی خرید و چارچوبهای قراردادی و برنامه ریزی و بودجه بندی خرید.

تمام مراحل فعالیتهای خرید از لحظه دریافت درخواست تا تحویل کالا به سایت مشتری بر روی نرم افزارهای ما ردیابی می گردد. با این روش در تمام مراحل خرید، مدیریت شرکت پتساکو با نظارت بر پیشرفت فرایند خدمات، امکان ارائه گزارش های دوره ای از تمام فعالیتهای سفارش گذاری، حمل و تحویل و اخذ تائیدیه ها به کارفرما مقدرو می گردد.